Bartosz
user avatar
Betfan
Problem odrzucony

Betfan – Źle rozliczony zakład wybory prezydenckie

Witam,

Zgłaszam reklamację odnośnie rozliczenia zakładów 3358342712, 3906222112, 3897957810.
,,Czy termin wyborów Prezydenta RP w 2020 r. zostanie przełożony ?”
TYP: NIE
WYNIK: TAK ?

Z oficjalnych źródeł oraz niżej wymienionej uchwały wynika, że wybory się odbyły, a nie zostały przełożone :

1.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/uchwaly/uchwala-nr-1292020-pkw-z-dnia-10-maja-2020-r-w-sprawie-stwierdzenia-braku-mozliwosci-glosowania-na-k
Zgodnie z UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r.
w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 293 § 1 w związku z § 3 oraz w związku z art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów.

§ 2. Fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

Zbigniew Cieślak Wojciech Sych Członkowie: Ryszard Balicki Liwiusz Laska Dariusz Lasocki Arkadiusz Pikulik Konrad Składowski

2.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/wyjasnienia-dotyczace-postepowania-komisarzy-wyborczych-i-organow-gmin-w-zwiazku-z-zakonczeniem-wybo

Wyjaśnienia dotyczące postępowania komisarzy wyborczych i organów gmin w związku z zakończeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w związku z uchwałą nr 129/2020 z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości glosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej proces wyborczy dotyczący wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. został zakończony.
Oznacza to m.in., że nie ma potrzeby:

1) powoływania przez komisarzy wyborczych gminnych obwodowych komisji

wyborczych, o czym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827);

2) ustalania przez komisarzy wyborczych siedzib gminnych obwodowych komisji wyborczych, o czym mowa w art. 12 ust. 2 powołanej ustawy;

3) przekazywania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) spisów wyborców operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, o czym mowa w art. 15 ust. 1 powołanej ustawy.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą o przekazanie tych wyjaśnień wszystkim wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) z obszaru właściwości komisarza wyborczego.

Nie ma nigdzie informacji jakoby wybory się nie odbyły czy zostały przełożone.

Proszę o poprawne rozliczenie zakładu.